සිංහල බෞද්ධයා ෆේස්බුක් පි‍ටුව නැවතත්

 


සිංහල බෞද්ධයා ෆේස්බුක් පි‍ටුව නැවතත් ආරම්භ කරන ලදී. එයට එකතු වීමට පහත ලින්ක් එකට පිවිසෙන්න. www.facebook.com/SinhalaBuddhistFB
read more