සිංහල බෞද්ධයා ෆේස්බුක් පි‍ටුව නැවතත්

 


සිංහල බෞද්ධයා ෆේස්බුක් පි‍ටුව නැවතත් ආරම්භ කරන ලදී. එයට එකතු වීමට පහත ලින්ක් එකට පිවිසෙන්න. www.facebook.com/SinhalaBuddhistFB

No comments:

Post a Comment

විකල්ප මතවාද මෙහි පළ කිරීමට ඇති අයිතියට අපි සෑම විටම ගරු කරන අතර ඒවා සිංහල බෞද්ධයා වෙබ් අඩවියේ ගෞරවය රැකෙන පරිදි විනීත භාෂාවෙන් පළ කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.